Simon Guobadia Net Worth

Real Housewives of Atlanta

2.

Simon Guobadia Age

Simon is now 57 years old

Atlanta's Real Housewives of Atlanta,